เอกซ์แคลิเบอร์ (EXCALIBUR®) การป้องกันคอนกรีต

Excalibur® แก้ปัญหาการกัดกร่อนที่เกิดจากจุลินทรีย์ในระบบท่อน้ำทิ้งสุขาภิบาลและเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

Mbns18 Microban Excalibur Logo am concrete solutions mtime20190225200929
Mbns18 microban EXCALIBUR Antimicrobial Concrete Solutions 2500px mtime20190319092458