ประกาศด้านกฎหมาย

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงถึงการยินยอมและการตกลงตามข้อกำหนดที่ระบุไว้ในที่นี้

ข้อมูลลิขสิทธิ์:

สงวนลิขสิทธิ์ © 2004 Microban International, Ltd.
11400 Vanstory Drive
Huntersvile, NC, 28078 USA

ขอสงวนลิขสิทธิ์ทุกประการ

การแจกจ่าย แก้ไขดัดแปลง ส่งต่อ สมุดปกขาว หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ประกาศสาธารณะหรือในเชิงพาณิชย์ ซึ่งรวมถึงข้อความกราฟิกๆ ของเอกสารและภาพกราฟิกที่เกี่ยวข้องที่มีอยู่ภายในเว็บไซต์นี้หรือส่วนใดส่วนหนึ่งดังกล่าวจะต้องมีคำประกาศลิขสิทธิ์ข้างต้น

วัสดุที่ให้ในที่นี้มีเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลและการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น
สำเนาของเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือบางส่วนของมันจะต้องมีประกาศลิขสิทธิ์ข้างต้น
คุณไม่สามารถแจกจ่าย ดัดแปลง ส่งรายงาน หรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเชิงพาณิชย์ รวมถึงข้อความกราฟิก ภาพ เสียง หรือวิดีโอโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microban International, Ltd.
เอกสารแต่ละฉบับที่เผยแพร่โดย Microban International, Ltd. ในเว็บไซต์นี้อาจมีประกาศกรรมสิทธิ์และข้อมูลลิขสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและปฏิบัติตาม เว็บไซต์นี้อาจอธิบายถึงผลิตภัณฑ์ บริการ กระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เป็นเจ้าของโดยบริษัท Microban International, Ltd. และบริษัทสาขาย่อยและบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม ไม่มีอะไรที่อยู่ในที่นี้จะได้รับการตีความว่าเป็นการให้อนุญาตแก่ผู้ใช้ ภายใต้ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตรหรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัท Microban International, Ltd. บริษัทสาขาย่อยและบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายก็ตาม

เครื่องหมายการค้าและชื่อการค้า

บริษัท Microban International, Ltd. ทั้งชื่อและโลโก้, เครื่องหมายการค้า MICROBAN® และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ผลิตภัณฑ์และชื่อการบริการ , การออกแบบเครื่องหมาย การค้าและสโลแกนคำโฆษณาถือว่าเป็นเครื่องหมายการค้าทั้งสิ้น เครื่องหมายของบริการ หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microban International, Ltd. และบริษัทสาขาย่อย เครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ทั้งหมด ผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายบริการที่ระบุไว้ในที่นี้เป็นเครื่องหมายทางการค้าของเจ้าของเครื่องหมายการค้าที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัท Microban International, Ltd. ทั้งชื่อและโลโก้ภายใต้เครื่องหมายการค้า MICROBAN® และเครื่องหมายการค้าอื่น ๆ ที่ Microban International, Ltd. เป็นเจ้าของและบริษัทสาขาในเครืออาจไม่สามารถถูกนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์โดยหากปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท Microban International, Ltd.

ให้ความยินยอมให้มีการติดตามตรวจสอบ

บริษัท Microban International, Ltd. นั้นไม่อยู่ภายใต้ข้อผูกมัดใด ๆ ในการตรวจสอบข้อมูลที่อยู่บนหรือถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามผู้ใดก็ตามที่ใช้เว็บไซต์นี้ได้เห็นด้วยว่าบริษัท Microban International, Ltd. อาจทำการติดตามตรวจสอบเนื้อหาของเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อ: (1) ปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบที่จำเป็นต่าง ๆ (2) ใช้งานเว็บไซต์อย่างถูกต้องหรือ (3) การปกป้องตัวเองและผู้ใช้ บริษัท Microban International, Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือการปฏิเสธการกำจัดข้อมูลใด ๆ ที่อยู่บนหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ภายใต้ดุลยพินิจของบริษัทเองแต่เพียงผู้เดียว

การส่งข้อมูลผ่านทางเว็บไซด์ไม่ถือว่าเป็นความลับ

Microban International, Ltd. ไม่ต้องการรับข้อมูลที่เป็นความลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์จากคุณผ่านทางเว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลกับ Microban International, Ltd. รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงข้อเสนอแนะ ข้อมูล การตอบกลับ คำถาม ความคิดเห็น คำแนะนำ แผนการ ความคิดหรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน จะถือว่าข้อมูลดังกล่าวไม่พึงประสงค์ ไม่มีกรรมสิทธิ์ และไม่เป็นความลับ และจะกลายเป็นทรัพย์สินของ Microban International, Ltd., บริษัท Microban International, Ltd. ไม่มีข้อผูกมัดในการปกป้องข้อมูลดังกล่าวจากการเปิดเผย การส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบริษัท Microban International, Ltd. และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือจะไม่เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดการซื้อ การผลิตหรือการใช้งานของผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน การบริการ แผนการและแนวความคิดโดย Microban International, Ltd. และบริษัทสาขาและในเครือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และ Microban International, Ltd. จะมีสิทธิ์ที่ไม่จำกัดและไม่สามารถเพิกถอนได้ในการทำซ้ำ ใช้ เผยแพร่ กระจายเสียง เปิดเผย แสดง ดำเนินการ แก้ไข ส่งและแจกจ่ายข้อมูลให้ผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ผู้ใช้ของเว็บไซต์นี้จะถือว่ารับผิดชอบและรับความเสี่ยงทั้งหมดสำหรับการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการดำเนินการอื่นใดก็ตามที่เว็บไซต์เชื่อมโยงและมีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตที่ใช้ได้ทั่วไป MICROBAN INTERNATIONAL, LTD. และบริษัทสาขาและบริษัทในเครือปฏิเสธการรับประกันทั้งหมดที่มีการรับรองการเป็นตัวแทนหรือผู้แทนจำหน่ายแสดงหรือโดยนัยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลที่ได้รับจากหรือผ่านทางเว็บไซต์เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นใดที่เชื่อมโยงกันหรือจากอินเทอร์เน็ตทั่วไป ซึ่งรวมถึงด้วย แต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันทั้งหมดโดยนัยของเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะในการใช้หรือการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา

MICROBAN INTERNATIONAL, LTD. และบริษัทย่อยและบริษัทในเครือไม่ถือว่าเป็นความรับผิดหรือความรับผิดชอบตามกฎหมายใด ๆ สำหรับความถูกต้อง ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของข้อมูล เครื่องมือ ผลิตภัณฑ์หรือกระบวนการที่ได้รับการเปิดเผยบนเว็บไซต์นี้หรือวัสดุอื่น

จะไม่มีกรณีใด ๆ ที่บริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD. และบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือหรือผู้ถือหุ้นของพวกเขา ผู้อำนวยการ ตัวแทน เจ้าหน้าที่หรือพนักงานของบริษัทต้องทำการรับผิดชอบต่อความเสียหายพิเศษใด ๆ ที่เกิดจากการใช้งานเว็บไซต์นี้หรือการดำเนินการอื่นใดที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หรืออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการสูญเสียกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียของโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ บนระบบการจัดการข้อมูลของคุณ ทั้งบริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD. หรือของบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ความเสียหายจากการกระทำสัญญาด้วยความประมาท วินาศภัย หรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่น ๆ

ทั้งบริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD. หรือของบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการพึ่งพาข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

ทั้งบริษัท Microban International, Ltd. หรือของบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากไวรัสที่อาจติดเชื้อ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ ข้อมูล หรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของคุณเนื่องจากการเข้าถึง การใช้งาน หรือเรียกดูในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ใด ๆ ที่เชื่อมโยงอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป หรือการดาวน์โหลดเนื้อหา ข้อมูล ข้อความ ภาพ วิดีโอ หรือเสียงใด ๆ จากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่เชื่อมโยงหรืออินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป

ไม่มีการรับประกัน

Microban International, Ltd. มีสิทธิ์โดยลำพังแต่ผู้เดียว แต่ไม่ใฃ่ข้อผูกมัด ในการทำการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า Microban International, Ltd. มีสิทธิ์โดยลำพังแต่ผู้เดียว แต่ไม่ใฃ่ข้อผูกมัด ในการทำการเปลี่ยนแปลงการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ภายในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลที่มีให้บนเว็บไซต์นี้เป็นข้อมูลพื้นฐาน "ตามสภาพ" และ "ตามที่มีให้" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย ไม่มีคำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากบริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD., บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหรือพนักงานที่มีความรับผิดชอบของพวกเขาจะสร้างการรับประกันใด ๆ

บริษัท INTERNATIONAL, LTD. และบริษัทสาขาหรือบริษัทในเครือจะไม่รับประกันว่าข้อมูลบนเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์ที่เฃื่อมต่อหรืออินเทอร์เน็ตทั่วไปจะปลอดจากการหยุดชะงักหรือปลอดจากข้อผิดพลาดใด ๆ ซอฟร์แวร์หรือวัสดุอื่น ๆ ที่เข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ไม่มีค่าใช้จ่ายและส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่น ๆ

การปฏิเสธการสลักหลัง

การอ้างอิงในเว็บไซต์นี้กับผลิตภัณฑ์บริการ กระบวนการ การเชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สามหรือข้อมูลอื่น ๆ โดยใช้ชื่อทางการค้า เครื่องหมายการค้า ผู้ผลิต ผู้จัดหาหรืออื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องประกอบด้วยหรือบ่งบอกถึงการรับรองการอนุมัติการสนับสนุนหรือคำแนะนำโดย Microban International, Ltd. หรือบริษัทในเครือ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการเป็นความรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวของผู้ขายแต่ละราย การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่นถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การโพสต์ของเว็บไซต์นี้บนเวิลด์ไวด์เว็บโดย Microban International, Ltd. เป็นกิจกรรมที่ไม่หยุดนิ่ง ในตัวมันเอง การเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยบุคคลในประเทศหรือเขตอำนาจศาลไม่ได้หมายความว่า Microban International, Ltd. หรือบริษัทในเครือหรือ บริษัทในเครือของบริษัท ตั้งใจที่จะใช้ประโยชน์จากกิจกรรมการดำเนินการภายในเขตอำนาจศาล และไม่ได้หมายความว่า Microban International, Ltd. หรือบริษัทในเครือหรือ บริษัทในนเครือจะเรียกผลประโยชน์และการคุ้มครองกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจดังกล่าว