ประกาศทางกฎหมาย

การเข้าถึงเว็บไซต์นี้แสดงถึงความยินยอมต่อข้อตกลงและข้อกำหนดในเอกสารนี้

ข้อมูลลิขสิทธิ์:

สงวนลิขสิทธิ์© 2004 Microban International, Ltd.

11400 Vanstory Drive

Huntersvile, NC, 28078 USA ประเทศสหรัฐอเมริกา

สงวนลิขสิทธิ์

อนุญาตให้คัดลอกและแจกจ่ายเอกสารทั้งหมด รวมถึงกราฟิกที่เกี่ยวข้องจากเว็บไซต์นี้ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้:

ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลและใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

สำเนาใด ๆ ของเอกสารและกราฟิกที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้หรือแม้เพียงบางส่วนต้องระบุประกาศลิขสิทธิ์ตามที่แจ้งไว้ด้านบน

 ท่านไม่สามารถเผยแพร่ ดัดแปลง แจกจ่ายรายงานหรือใช้เนื้อหาของเว็บไซต์นี้รวมถึงข้อความ กราฟิก ภาพ เสียงหรือวิดีโอเพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะหรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Microban International, Ltd.

เอกสารแต่ละฉบับที่เผยแพร่โดยบริษัท Microban International Ltd. ในเว็บไซต์นี้อาจมีประกาศเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์และข้อมูลลิขสิทธิ์อื่น ๆ ซึ่งท่านต้องรับทราบและปฏิบัติตาม เว็บไซต์นี้อาจอธิบายถึงผลิตภัณฑ์บริการกระบวนการหรือเทคโนโลยีที่เป็นของบริษัท Microban International, Ltd. บริษัทย่อยและบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม ไม่มีข้อความใดในเอกสารฉบับนี้ที่จะตีความโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่าเป็นการอนุญาตให้สิทธิ์แก่ผู้ใช้ไม่ว่าจะเป็นใบอนุญาตภายใต้ลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรหรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น ๆ ของบริษัทMicroban International, Ltd. บริษัทย่อยและบริษัทในเครือหรือบุคคลที่สาม

เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้า

ชื่อและตราสัญลักษณ์ของ Microban International Ltd. เครื่องหมายการค้าไมโครแบน MICROBAN® และเครื่องหมายการค้าชื่อผลิตภัณฑ์และบริการการออกแบบเครื่องหมายและคำขวัญที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าเครื่องหมายบริการหรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของบริษัท Microban International Ltd. และบริษัทย่อย เครื่องหมายการค้าผลิตภัณฑ์และเครื่องหมายบริการทั้งหมดที่มีในเว็ปไซต์นี้เป็นเครื่องหมายการค้าของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง ชื่อและตราสัญลักษณ์ของบริษัทMicroban International, Ltd. เครื่องหมายการค้าไมโครแบน MICROBAN® เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าอื่น ๆ ที่เป็นของ Microban International Ltd. และ บริษัทในเครือจะไม่สามารถใช้ในเชิงพาณิชย์ได้หากไม่ได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท Microban International, Ltd.

ความยินยอมให้ตรวจสอบ

บริษัท Microban International, Ltd. ไม่ได้อยู่ในข้อผูกมัดให้ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่บนเว็บไซต์รวมถึงข้อมูลที่ส่งมายังเว็บไซต์นี้ อย่างไรก็ตามทุกคนที่ใช้เว็บไซต์นี้ยินยอมให้ Microban International Ltd. ตรวจสอบเนื้อหาเว็บไซต์เป็นระยะ ๆ เพื่อ (1) ปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับหรือคำขอของรัฐบาล (2) ดำเนินการเว็บไซต์อย่างถูกต้อง หรือ (3) ป้องกันตัวเองและผู้ใช้ บริษัท Microban International, Ltd. ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปฏิเสธหรือกำจัดข้อมูลใด ๆ  ที่ส่งมาหรือที่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัท

ข้อมูลที่่ส่งมายังเว็บไซต์ไม่ใช่ความลับ

Microban International Ltd. ไม่ต้องการรับข้อมูลลับหรือข้อมูลที่เป็นกรรมสิทธิ์ของท่านผ่านทางเว็บไซต์นี้ หากผู้ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ให้ข้อมูลแก่ Microban International, Ltd. ซึ่งรวมถึงแต่มิได้จำกัดเฉพาะการตอบกลับ ข้อมูลคำตอบคำถามข้อคิดเห็นข้อเสนอแนะแผนงานความคิดหรือสิ่งอื่น ๆ ข้อมูลเหล่านี้จะถือว่าส่งมาโดยไม่ได้ร้องขอไม่มีเจ้าของกรรมสิทธิ์และไม่เป็นความลับข้อมูลเหล่านั้นจะกลายเป็นทรัพย์สินของบริษัท Microban International, Ltd. บริษัท Microban International, Ltdไม่มีภาระผูกพันในการปกป้องข้อมูลดังกล่าวจากการเปิดเผยข้อมูล การส่งข้อมูลดังกล่าวให้บริษัท Microban International, Ltdบริษัทย่อยและบริษัทในเครือมิใช่การหลีกเลี่ยงการซื้อผลิตหรือใช้ผลิตภัณฑ์บริการแผนงานและแนวคิดที่คล้ายคลึงกันของบริษัท Microban International Ltd. บริษัทย่อย และบริษัทในเครือหรือเพื่อวัตถุประสงค์ใด ๆ และ บริษัท Microban International, Ltd มีสิทธิในการทำซ้ำใช้ ตีพิมพ์ ออกอากาศ เปิดเผย นำเสนอ แสดง ปรับแต่ง ส่งต่อและแจกจ่ายข้อมูลต่อผู้อื่นโดยไม่มีข้อจำกัด

การปฏิเสธความรับผิดชอบ

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยอมรับผิดชอบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่น ๆ และการใช้อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป บริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD.บริษัทย่อย และบริษัทในเครือปฏิเสธการรับประกันการชี้แจง หรือการรับรองทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับข้อมูลที่เข้าถึงจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ตโดยรวมรวมถึงแต่ไม่ จำกัดถึงการรับประกันโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไรความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ยอมรับผิดชอบและยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่น ๆ และการใช้อินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป

บริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD. บริษัทย่อยและบริษัทในเครือปฏิเสธการรับประกัน การชี้แจง หรือการรับรองทั้งหมด ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับข้อมูลที่เข้าถึงจากหรือผ่านเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์เชื่อมโยงอื่น ๆ หรืออินเทอร์เน็ตโดยรวม รวมถึงแต่ไม่จำกัดถึง การรับประกันโดยนัยทั้งหมดเกี่ยวกับความสามารถในการทำกำไร ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

บริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD. บริษัทย่อยและบริษัทในเครือจะไม่รับผิดตามกฎหมายหรือ ไม่รับผิดชอบต่อความถูกต้องความสมบูรณ์หรือประโยชน์ของข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือกระบวนการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์นี้หรือเอกสารอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้

ไม่ว่าในกรณีใด ๆ บริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD. บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหรือผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องผู้บริหารตัวแทน เจ้าหน้าที่ หรือพนักงานของบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นโดยอุบัติเหตุ เหตุที่เกิดทางอ้อมหรือผลสืบเนื่อง หรือความเสียหายจากการลงโทษ หรือความเสียหายใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้เว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกันหรือการใช้อินเทอร์เน็ตโดยรวมรวมถึงแต่ไม่จำกัดที่การสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักด้านธุรกิจ การสูญหายของโปรแกรมหรือข้อมูลอื่น ๆ ในระบบการจัดการข้อมูลหรืออื่น ๆ แม้ว่าบริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD. บริษัทย่อย หรือ บริษัทในเครือได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายดังกล่าวและไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวเกิดขึ้นในการดำเนินการตามสัญญาความประมาท การละเมิดหรือการดำเนินการตามกฎหมายอื่น ๆ

 บริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD., หรือ บริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านพึ่งพาอาศัยข้อมูลในเว็บไซต์นี้

 บริษัท Microban International, Ltd. บริษัทย่อย และบริษัทในเครือไม่มีส่วนรับผิดชอบใด ๆ และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไวรัสที่อาจติดอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ข้อมูลหรือทรัพย์สินอื่น ๆ ของคุณจากการเข้าถึงการใช้หรือการเรียกดูข้อมูลในเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกันหรือจากอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปหรือการดาวน์โหลดเนื้อหาข้อมูล ข้อความ ภาพวิดีโอหรือเสียงจากเว็บไซต์นี้หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกันหรือจากอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไป

ไม่มีการรับประกัน

บริษัท Microban International, Ltd., มิได้มีภาระผูกพันแต่เป็นเพียงผู้เดียวที่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงข้อมูลใด ๆ ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า บริษัท Microban International, Ltd., มิได้มีภาระผูกพันแต่เป็นเพียงผู้เดียวที่มีสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ข้อมูลที่ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้ได้รับการจัดหา "ตามสภาพ" และ "เท่าที่มี" โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย คำแนะนำหรือข้อมูลใด ๆ ที่บริษัทMICROBAN INTERNATIONAL, LTD. บริษัทย่อยหรือบริษัทในเครือหรือพนักงานที่เกี่ยวข้องให้ไม่ได้เป็นการรับประกันใด ๆ

บริษัท MICROBAN INTERNATIONAL, LTD.,บริษัทย่อย และบริษัทในเครือไม่ได้รับประกันว่าข้อมูลในเว็บไซต์นี้ หรือเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงกันหรือจากอินเทอร์เน็ตโดยทั่วไปจะไม่มีการระงับหรือปราศจากข้อผิดพลาด และไม่รับประกันว่าข้อมูลซอฟต์แวร์หรือเนื้อหาอื่น ๆ ที่สามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์นี้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบอื่นที่เป็นอันตราย

การปฏิเสธการรับรอง

การอ้างอิงในเว็บไซต์นี้ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑ์บริการกระบวนการ เว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงไปยังบุคคลที่สามหรือข้อมูลอื่น ๆ ตามชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายหรืออื่น ๆ ไม่จำเป็นต้องเป็นการรับรองอนุมัติการให้การสนับสนุนหรือให้คำแนะนำโดยบริษัท Microban International, Ltd หรือบริษัทในเครือ ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการเป็นความรับผิดชอบของผู้ขายแต่ละราย การเชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ไปยังเว็บไซต์อื่น ๆ ถือเป็นความเสี่ยงของคุณเอง

กฎหมายที่ใช้บังคับ

การโพสต์ของเว็บไซต์นี้ในเวิร์ลไวด์เว็บโดยบริษัท Microban International, Ltd. เป็นกิจกรรมเชิงรับ การเข้าถึงเว็บไซต์นี้โดยบุคคลในประเทศหรือเขตอำนาจศาลใด ๆ ไม่ได้หมายความว่าบริษัท Microban International, Ltd. หรือบริษัทย่อย หรือบริษัทในเครือใด ๆ จงใจใช้สิทธิ์ในการดำเนินกิจกรรมภายในเขตอำนาจศาลดังกล่าว และไม่ได้หมายความว่าบริษัท Microban International, Ltd.,หรือบริษัทย่อยหรือ บริษัทในเครือเรียกใช้ประโยชน์และความคุ้มครองตามกฎหมายของประเทศหรือเขตอำนาจศาลดังกล่าว