เทคโนโลยีควบคุมกลิ่น AEGIS®

เทคโนโลยี AEGIS® Microbe โดย Microban ป้องกันกลิ่นไม่พึงประสงค์ในเสื้อผ้า รองเท้าและผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่น ๆ

Mbns18 Bacteria Aegis