จุลินทรีย์ vs. ไวรัส

สำรวจความแตกต่างที่สำคัญๆ ระหว่างจุลินทรีย์และไวรัส ซึ่งรวมถึงขนาด โครงสร้าง และการเติบโต

เทคโนโลยีต้านไวรัสชุดใหม่

Microban® มีความยินดีที่จะนำเสนอเทคโนโลยีต้านไวรัสชุดใหม่สำหรับการใช้งานสารตั้งต้นประเภทต่างๆ