เอจีส (AEGIS®) นวัตกรรมการป้องกันเชื้อจุลินทรีย์

AEGIS® เป็นเทคโนโลยีต้านจุลชีพที่ปฏิวัติใหม่สำหรับโพลีเมอร์และสิ่งทอ

Mbns18 Aegis Microban Antimicrobial bacteria petri color mtime20190225200928