เอกสารสมุดปกขาวเรื่องการควบคุมกลิ่น

เอกสารสมุดปกขาวที่ให้ข้อมูลและกระตุ้นความคิดเพื่อพูดคุยเกี่ยวกับพัฒนาการล่าสุดในอุตสาหกรรมสิ่งทอ